Όρους & Προϋποθέσεις

Το λογισμικό Epoptia MES παρέχεται ως υπηρεσία μέσω διαφόρων πακέτων στο μοντέλο λειτουργίας Cloud. Ανάλογα με την επιλογή του πακέτου (εφεξής αναφερόμενο ως "Λογισμικό Epoptia MES") που χρησιμοποιείται, το παρόν αποτελεί τη βασική συμφωνία μεταξύ εσάς ή της επιχείρησής σας (εφεξής αναφερόμενος ως "Εσείς") και της EPOPTIA Inc (εφεξής αναφερόμενη ως "Epoptia"). Μέρος της ακόλουθης συμφωνίας δεν περιλαμβάνει το μοντέλο λειτουργίας One-Off Purchase. Οποιαδήποτε πρόσθετη συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ των εταιρειών μπορεί να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει την εν λόγω συμφωνία.

Υπηρεσίες, Εφαρμογή

Το λογισμικό Epoptia MES είναι μια αυτοδίδακτη πλατφόρμα και παρέχεται ως υπηρεσία μέσω διαφόρων συνδρομητικών πακέτων. Η εφαρμογή του λογισμικού Epoptia MES μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς ή από Συνεργάτες της Epoptia, μέσω μιας ενεργής συνεργασίας που δηλώνεται μέσα στο λογισμικό Epoptia MES. Οι συνεργάτες της Epoptia είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες που υλοποιούν και μεταπωλούν το λογισμικό Epoptia MES, παρέχοντας υπηρεσίες σχεδιασμού, συμβουλευτικής, υλοποίησης, υποστήριξης και ειδικών εργασιών. Κατόπιν αιτήματός σας, μπορείτε να αλλάξετε συνεργάτη της Epoptia

Περιορισμοί ευθύνης

Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Epoptia MES, χρειάζεστε πρόσβαση στο Διαδίκτυο και μια κατάλληλη διαμόρφωση τοπικού δικτύου. Το μέσο και τα μέσα πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή στο τοπικό δίκτυο είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η περιορισμένη ή μερική σύνδεση δεν εγγυάται την ομαλή λειτουργία του λογισμικού Epoptia MES και, συνεπώς, την λειτουργική επάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Προβλήματα παροχής Internet ή τυχόν προβλήματα συνδεσιμότητας που μπορεί να αντιμετωπίσετε λόγω του τοπικού δικτύου ή του παρόχου Internet, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της παραγωγικής σας διαδικασίας, δεν επιβαρύνουν την Epoptia.

Ο χειρισμός και η πρόσβαση στο λογισμικό Epoptia MES πρέπει να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Η Epoptia δεν ευθύνεται για την απώλεια δεδομένων ή ρυθμίσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Πρόσβαση σε μη εκπαιδευμένα τρίτα μέρη
  • Πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα
  • Λανθασμένο χειρισμό
  • Εσκεμμένο παράπτωμα

Η Epoptia δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων ή διακοπή συνεργασιών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, άμεσα, έμμεσα ή ακόμη και επακόλουθα, ή άλλες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του λογισμικού Epoptia MES, ακόμη και αν η Epoptia έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Από την πλευρά της, η Epoptia έχει λάβει όλες τις δυνατές προφυλάξεις, φυσικές και διαδικαστικές, για να διασφαλίσει την απώλεια όλων των δεδομένων που έχει στην κατοχή της στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προϊόντος για τη χρήση του λογισμικού Epoptia MES.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ή διαφωνίας με την Epoptia, μπορείτε να αποζημιωθείτε στο τέλος της συνδρομητικής περιόδου για κάθε είδους πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιήσετε. Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της Epoptia απέναντί σας σχετικά με οποιοδήποτε πρόγραμμα ή υπηρεσία, άμεση ή έμμεση, δεν θα υπερβαίνει τα τέλη που καταβάλατε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Σε περιπτώσεις όπου έχει υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό ή οποιοδήποτε άλλο συμφωνητικό μη δημοσιοποίησης (NDA) ισχύουν τα συμφωνηθέντα μεταξύ Εσάς και της Epoptia.

Μέθοδοι χρέωσης, πληρωμές, ακυρώσεις, αλλαγές και πολιτική επιστροφής χρημάτων

Για το μοντέλο λειτουργίας Cloud, το λογισμικό Epoptia MES παρέχεται ως υπηρεσία και η μέθοδος χρέωσης είναι μέσω συνδρομής μέσω διαφόρων μηνιαίων ή ετήσιων προγραμμάτων. Το λογισμικό Epoptia MES χρεώνεται ανά σταθμό εργασίας που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, κατά τη διάρκεια της χρήσης του.

Στο τέλος του προσφερόμενου χρόνου συνδρομής, σας ζητείται να ανανεώσετε τη συνδρομή σας για να συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Στην περίπτωση του μοντέλου λειτουργίας της εφάπαξ αγοράς, η παραπάνω παραδοχή δεν ισχύει.

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε οποιοδήποτε συνδρομητικό πρόγραμμα, απαιτείται να το εξοφλήσετε εκ των προτέρων.

Η Epoptia σας ειδοποιεί 2 εβδομάδες πριν από τη λήξη της συνδρομής σας για την έγκαιρη πληρωμή.

Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή, υποδεικνύοντας το τέλος των ειδοποιήσεων. Η Epoptia διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το τέλος συνδρομής μόνο για τις μελλοντικές εκδόσεις του λογισμικού και μόνο μετά από διαβούλευση μαζί σας, θα προχωρήσει στην τιμολόγηση του λογισμικού Epoptia MES. Σε περίπτωση λήξης / ακύρωσης της συνδρομής σας, θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας για ένα έτος, χωρίς τη δυνατότητα εισαγωγής νέων παραγγελιών παραγωγής και χωρίς πρόσβαση σε οποιοδήποτε σταθμό εργασίας. Ανά πάσα στιγμή, διατηρείτε το δικαίωμα να τροποποιήσετε το πρόγραμμά σας είτε σε υψηλότερη είτε σε χαμηλότερη τιμή. Όταν αλλάζετε το σχέδιο συνδρομής σας ή ακυρώνετε τη συνδρομή σας, η Epoptia θα λάβει υπόψη της προηγούμενες χρεώσεις για τις οποίες δεν δαπανήσατε το συνολικό αγορασμένο χρόνο και στη συνέχεια θα πιστώσει τα αντίστοιχα ποσά στο λογαριασμό σας. Τα ποσά αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως εκπτωτικό κουπόνι για μελλοντικές αγορές, ενώ δεν είναι διαθέσιμα για επιστροφή χρημάτων.

Υποστήριξη, Ενημερώσεις, Κυκλοφορίες, Λειτουργίες

Η Epoptia, η οποία υλοποιεί και προσφέρει το λογισμικό Epoptia MES, είναι υπεύθυνη για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία της υπηρεσίας. Οποιαδήποτε ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν όσον αφορά την αποτελεσματική και αδιάλειπτη λειτουργία της υπηρεσίας υπόκεινται σε τεχνική υποστήριξη και η Epoptia υποχρεούται να ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης εντός 24 ωρών από την ημερομηνία και ώρα που θα ειδοποιηθεί η εταιρεία. Σε περιπτώσεις παράτασης της σύμβασης υποστήριξης πέραν αυτής που προσφέρεται με την υπηρεσία (SLA), θα ισχύει το SLA.

Η Epoptia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και το ποσό της συνδρομής SLA και, μετά από διαβούλευση μαζί σας, θα προχωρήσει στην τιμολόγηση των υπηρεσιών.

Για το λειτουργικό μοντέλο Cloud, η Epoptia είναι υπεύθυνη για τον Διακομιστή. Για οποιοδήποτε άλλο μοντέλο λειτουργίας που απαιτεί την εγκατάσταση του Διακομιστή στις εγκαταστάσεις σας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον Διακομιστή.

Στο πλαίσιο μιας έγκυρης συνδρομής, η Epoptia παρέχει υποστήριξη για την επιδιόρθωση σφαλμάτων μέσω του συστήματος ticketing, πρόσβαση στη βάση γνώσεων και σε όλες τις νέες ενημερώσεις και λειτουργίες. Η διόρθωση σφαλμάτων ορίζεται ως μια λειτουργία ή ένα σύνολο λειτουργιών που δεν λειτουργεί σωστά από ό,τι αναμένεται ή περιγράφεται στη βάση γνώσεων της Epoptia. Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, όπως ο χειρισμός ή η υλοποίηση, η Epoptia παρέχει τη βάση γνώσεων και διαθέτει δίκτυο συνεργατών στο οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε.  

Οι Συνεργάτες της Epoptia επιτρέπεται να σας παρέχουν υπηρεσίες Υποστήριξης. Στην εξαιρετική περίπτωση δυσλειτουργίας ή προβλήματος που δεν μπορεί να επιλυθεί εξ αποστάσεως και απαιτεί τη φυσική παρουσία εκπροσώπου της Epoptia στο χώρο σας, απαιτείται νέα οικονομική συμφωνία μεταξύ της Epoptia και εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους που μπορεί να εμπλέκεται.

Λόγω της φύσης του λογισμικού, η απομακρυσμένη υποστήριξη καλύπτει τυχόν δυσλειτουργίες. Ο περιφερειακός εξοπλισμός είναι απλώς το μέσο με το οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το λογισμικό Epoptia MES. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, μπορούν να αντικατασταθούν άμεσα.

Disclaimer of Warranties

Epoptia guarantees the proper operation of the software. The use of the software is solely under your responsibility. Epoptia expressly disclaims all warranties of any kind, explicit or implied. Epoptia does not guarantee that its services will be continuous, timely, secure or without viruses in terms of its use. In view of the use of the service, alteration of any material or its download by using  the software is entirely your responsibility and you will be solely responsible for any damage to your computer system, your mobile phone or wireless device, or data resulting from the use of the Epoptia service or the download of any such material.

Αναστολή & Τερματισμός

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους Όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Για την άμεση ενημέρωσή σας, θα λάβετε ένα e-mail ή οι αλλαγές θα δημοσιευθούν στην επίσημη ιστοσελίδα μας. https://epoptia.com/terms-conditions

Εάν οι τροποποιημένοι όροι σας επηρεάζουν σε σχέση με το Λογισμικό Epoptia MES, μπορείτε να τερματίσετε τη χρήση του Λογισμικού Epoptia MES. Εάν έχετε ειδοποιηθεί για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης και εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό Epoptia MES, θεωρείται ότι συμφωνείτε με αυτές.

Περιορισμοί χρήσης

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, οι ακόλουθες περιπτώσεις αντιτίθενται στην άδεια της Epoptia προς εσάς:

  • Μεταβίβαση άδειας χρήσης σε τρίτους εν αγνοία της Epoptia.
  • Στην περίπτωση εγκατάστασης του λογισμικού στις εγκαταστάσεις σας, κάθε ενέργεια που αφορά την αντιγραφή, την απόπειρα αντιγραφής ή ακόμη και τη μεταφορά του. Προσπάθεια πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα χωρίς τη γραπτή έγκριση της Epoptia.
  • Χρήση του Λογισμικού Epoptia MES για παράνομους σκοπούς και spamming.
  • Παροχή του λογισμικού Epoptia MES ως δικό σας προϊόν.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να δείτε λεπτομερώς την πολιτική μας στον επίσημο ιστότοπό μας. https://epoptia.com/privacy-policy-en.

Επικοινωνία

Μία από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε είναι η πλήρης ενημέρωση σχετικά με ανακοινώσεις, συστηματικές αλλαγές και μηνύματα, ενημερωτικά δελτία και άλλα. Σύμφωνα με την πολιτική μας, διατηρείτε το δικαίωμα να επιλέξετε να μην αποδέχεστε τα ενημερωτικά δελτία, αλλά είστε υποχρεωμένοι να ενημερώνεστε για όλες τις άλλες υποθέσεις και δεν μπορείτε να απέχετε από τη λήψη τους, εκτός εάν τερματίσετε τη σχέση σας με την Epoptia.

BackUps

Η Epoptia διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας για όσο διάστημα έχετε έγκυρη συνδρομή. Κατά τη λήξη της συνδρομής τα αντίγραφα ασφαλείας θα διακοπούν, ενώ με τη λήξη του λογαριασμού, όλα τα αποθηκευμένα αντίγραφα ασφαλείας ενδέχεται να διαγραφούν, εάν δεν υπάρξει ανανέωση μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση εγκατάστασης του λογισμικού στο χώρο, η Epoptia δεν ευθύνεται για τη διατήρηση των αντιγράφων ασφαλείας.

Η τελευταία ενημερωμένη έκδοση των όρων χρήσης θα είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. www.epoptia.com και σας συνιστούμε να ελέγχετε συχνά την ημερομηνία αναθεώρησης για τυχόν αλλαγές, ώστε να βλέπετε πότε ενημερώθηκαν για τελευταία φορά οι όροι χρήσης.

Ημερομηνία αναθεώρησης των όρων χρήσης του Epoptia.

20 Απριλίου, 2021

el