Πώς να υπολογίσετε τη Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού (OEE)

Μάθετε για τη Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού, έναν KPI που μετράει πόσο αποτελεσματικά λειτουργούν οι πόροι σε μια παραγωγική επιχείρηση.

Στον κόσμο της μεταποίησης, η βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας αποτελεί βασικό στόχο για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας. Μια σημαντική μετρική που παίζει καθοριστικό ρόλο στη μέτρηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας είναι η συνολική αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού (OEE). Η OEE παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός, βοηθώντας τους κατασκευαστές να εντοπίσουν τομείς για βελτίωση και να προωθήσουν τη συνεχή λειτουργική αριστεία. Σε αυτό το άρθρο, θα εμβαθύνουμε στην έννοια του OEE, θα διερευνήσουμε τον τύπο υπολογισμού του και θα συζητήσουμε τη σημασία του στη μεταποίηση. Επιπλέον, θα επισημάνουμε πώς το Epoptia MES, ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκτέλεσης παραγωγής, μπορεί να ενισχύσει το OEE και να δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επιτύχουν τους παραγωγικούς τους στόχους.

Τι είναι η Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού (OEE);

Το OEE είναι μια ολοκληρωμένη μετρική που μετρά την απόδοση του εξοπλισμού παραγωγής αξιολογώντας τρία πράγματα:

1. Διαθεσιμότητα

2. Απόδοση

3. Ποιότητα

Πιο συγκεκριμένα, παρέχει μια ολιστική άποψη του πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί ένας πόρος ή μια διαδικασία. Αυτό επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον προγραμματισμένο όσο και τον μη προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας, την ταχύτητα παραγωγής και την ποιότητα του προϊόντος. Το OEE χρησιμοποιείται συνήθως για τον εντοπισμό περιοχών αναποτελεσματικότητας, την παρακολούθηση των βελτιώσεων με την πάροδο του χρόνου και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής.

Πώς να υπολογίσετε τη συνολική αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού αποτελείται από τρία βασικά μέτρα: Διαθεσιμότητα, Απόδοση και Ποιότητα. Ο τύπος για τον υπολογισμό της OEE είναι ο εξής:

OEE = Διαθεσιμότητα x Επιδόσεις x Ποιότητα

Τώρα, ας αναλύσουμε κάθε συστατικό του τύπου.

Διαθεσιμότητα: Η διαθεσιμότητα μετρά τον πραγματικό χρόνο παραγωγής του εξοπλισμού σε σύγκριση με τον προγραμματισμένο χρόνο παραγωγής. Λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως οι βλάβες του εξοπλισμού, οι αλλαγές και η προγραμματισμένη συντήρηση. Ο τύπος για τη διαθεσιμότητα είναι ο εξής:

Διαθεσιμότητα = (Operating Time Downtime) / Operating Time

Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ένα πρόγραμμα παραγωγής που κατανέμει 6,5 ώρες για έναν συγκεκριμένο πόρο. Ωστόσο, λόγω μιας απροσδόκητης βλάβης, ο πόρος ήταν μη λειτουργικός για 1 ώρα. Επιπλέον, υπήρχαν δύο αλλαγές κατά τη διάρκεια της παραγωγής, κάθε μία από τις οποίες

που διαρκεί 15 λεπτά. Στην περίπτωση αυτή, ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας θα ήταν 4,5 ώρες. Το ποσοστό διαθεσιμότητας μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

5 / 6.5 = 0.769 = 76.9%

Αυτό δείχνει ότι ο πόρος ήταν διαθέσιμος για παραγωγή στο 76,9% του προγραμματισμένου χρόνου.

Απόδοση: Η απόδοση αξιολογεί την ταχύτητα και την αποδοτικότητα του εξοπλισμού συγκρίνοντας τον πραγματικό ρυθμό παραγωγής με τον ιδανικό ρυθμό παραγωγής. Λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως οι απώλειες ταχύτητας του εξοπλισμού, οι μικρές στάσεις και ο χρόνος αδράνειας. Ο τύπος για την απόδοση είναι ο εξής:

Επιδόσεις = (Ideal Cycle Time x Total Count) / Operating Time

Τώρα, ας εξετάσουμε ένα άλλο παράδειγμα όπου ένας πόρος είχε πραγματικό χρόνο λειτουργίας 6,5 ώρες κατά τη διάρκεια μιας 8ωρης βάρδιας. Ο ιδανικός χρόνος κύκλου ανά μονάδα είναι 2 λεπτά (0,0333 ώρες) και ο πόρος επεξεργάστηκε συνολικά 400 μονάδες σε αυτό το διάστημα. Ο ρυθμός απόδοσης μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

Απόδοση = (400 μονάδες x 0,0333 ώρες) / 6,5 ώρες

Απόδοση ≈ 2.04 ή 204%

Σε αυτή την περίπτωση, το ποσοστό απόδοσης είναι 204%, υποδεικνύοντας ότι ο πόρος λειτούργησε με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τον ιδανικό χρόνο κύκλου, με αποτέλεσμα υψηλότερη παραγωγικότητα.

Ποιότητα: Η ποιότητα μετρά το ποσοστό των προϊόντων που πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας. Λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως τα ελαττώματα, η επανεπεξεργασία και τα απορρίμματα. Η επανεπεξεργασία αποτελεί σημαντική πτυχή της μέτρησης της ποιότητας στο πλαίσιο του OEE. Αναφέρεται στη διόρθωση των προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ποιότητας και επηρεάζει τη συνολική απόδοση της ποιότητας και το κόστος παραγωγής. Επίσης, η ανάλυση της επανεπεξεργασίας βοηθά στον εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών και στην εφαρμογή βελτιώσεων. Ο τύπος για την ποιότητα είναι:

Ποιότητα = (Good Count / Total Count) * [(Net Runtime-Rework time) / Net Runtime]

Συνεχίζοντας με το παράδειγμα του πόρου που λειτουργεί για 6,5 ώρες και επεξεργάζεται 400 μονάδες (με Good Count: 380 μονάδες, 20 ελαττώματα και 1 ώρα Rework Time), ας υπολογίσουμε το ποσοστό ποιότητας χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο:

Quality = (380 units / 400 units) * [(6.5 hours – 1 hour) / 6.5 hours] = (0.95) * (5.5 hours / 6.5 hours) = 0.95 * 0.846

Ποιότητα ≈ 0,805 ή 80,5%

Επομένως, το ποσοστό ποιότητας για το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι περίπου 80,5%. Αυτό υποδηλώνει ότι το 80,5% των επεξεργασμένων μονάδων ήταν χωρίς ελαττώματα, λαμβάνοντας υπόψη τις προσαρμογές για τον καθαρό χρόνο εκτέλεσης και τον χρόνο επανεπεξεργασίας.

Πολλαπλασιάζοντας τα ποσοστά διαθεσιμότητας, απόδοσης και ποιότητας μαζί, μπορείτε να λάβετε τη βαθμολογία OEE, η οποία αντιπροσωπεύει τη συνολική αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού ή της διαδικασίας.

Με τους αριθμούς από τα προηγούμενα παραδείγματα, έχουμε ένα OEE της τάξης του:

OEE = 76.9% x 204% x 80.5%

OEE ≈ 1.257, or 125.7%

Σημασία της συνολικής απόδοσης του εξοπλισμού στη μεταποίηση

Ο υπολογισμός του OEE παρέχει στους κατασκευαστές πολύτιμες πληροφορίες και οφέλη, όπως:

1. Εντοπισμός σημείων συμφόρησης και περιοχών για βελτίωση: Η ανάλυση OEE βοηθά στον εντοπισμό συγκεκριμένων τομέων όπου μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση, η διαθεσιμότητα ή η ποιότητα του εξοπλισμού, επιτρέποντας στους κατασκευαστές να δώσουν προτεραιότητα στις βελτιώσεις και να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες παραγωγής τους.

2. Δυνατότητα λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα: Το OEE παρέχει σε πραγματικό χρόνο και ιστορικά δεδομένα σχετικά με την απόδοση του εξοπλισμού, επιτρέποντας στους κατασκευαστές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων, τα χρονοδιαγράμματα συντήρησης και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

3. Προώθηση της συνεχούς βελτίωσης: Το OEE χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τη μέτρηση των προσπαθειών βελτίωσης με την πάροδο του χρόνου. Με την τακτική παρακολούθηση του OEE και την εφαρμογή στοχευμένων πρωτοβουλιών βελτίωσης, οι κατασκευαστές μπορούν να επιτύχουν σταδιακή πρόοδο και να προωθήσουν τη συνεχή βελτίωση.

4. Ενίσχυση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας: Με την αύξηση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού, τη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η βελτιστοποίηση του OEE επηρεάζει άμεσα την παραγωγικότητα και την κερδοφορία. Επιτρέπει στους κατασκευαστές να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή τους και να μειώσουν τη σπατάλη, ενισχύοντας τελικά το τελικό αποτέλεσμα.

Το Epoptia, προσφέρει Real-time OEE monitoring, επιτρέποντας στους κατασκευαστές να εντοπίζουν άμεσα τα προβλήματα απόδοσης και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα. Επιπλέον, η historical data analysis επιτρέπει στους κατασκευαστές να αναλύουν τις τάσεις, να εντοπίζουν πρότυπα και να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων για βελτιώσεις των διαδικασιών. Επιπλέον, automated data collection εξαλείφει τα σφάλματα χειροκίνητης καταχώρησης και εξασφαλίζει ακριβείς και αξιόπιστους υπολογισμούς OEE. Επιπλέον, το Epoptia MES παρέχει εργαλεία to παρακολουθείτε, αναλύετε και διαχειρίζεστε την ανακατασκευή περιπτώσεις. Η μείωση της επανεπεξεργασίας βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων, μειώνει το κόστος και ενισχύει τη λειτουργική αποδοτικότητα. Τελικά, η προληπτικές ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις βοηθούν στην ταχεία αντιμετώπιση των αποκλίσεων OEE, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε και να ζητήσετε μια παρουσίαση για να εξερευνήσετε πώς το Epoptia MES μπορεί να ενδυναμώσει τις παραγωγικές σας διαδικασίες και να προωθήσει τη συνεχή βελτίωση και τη λειτουργική αριστεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε https://bit.ly/3vYnb4f.

Share This Post

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Λάβετε ενημερώσεις και μείνετε συνδεδεμένοι

More To Explore

7 Wastes of Lean Manufacturing
Tips

7 Wastes of Lean Manufacturing

Learn which are the 7 wastes of lean manufacturing and how you can work towards eliminating them The concept of the 7 wastes of lean

Tips

Top ISO Certifications in Manufacturing

Learn about ISO Certifications and which are the top ones used in manufacturing ISO (International Organization for Standardization) certifications play a crucial role in shaping

automation and workforce
Tips

Balancing Automation and Workforce Skills

Learn how to strike a balance between automation and upskilling your workforce to remain competitive The landscape of manufacturing is undergoing a transformative shift with

How to Use Data to Improve
Tips

Πως να Χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα για να Βελτιώσετε τις Διαδικασίες στην Παραγωγή

Ανακαλύψτε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα για να βελτιώσετε τις διαδικασίες στην επιχείρησή σας. Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό τοπίο, η αξιοποίηση των δεδομένων

Maximizing ROI: Effective Strategies for Manufacturing Process Improvement
Tips

Μεγιστοποίηση του ROI: Αποτελεσματικές στρατηγικές για τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας

Εξερευνήστε τις στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσής σας αποτελεσματικά μέσω της βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό τοπίο παραγωγής, η επιδίωξη της αριστείας είναι συνεχής

Production Routing Precision and Efficiency
Tips

Δρομολόγηση παραγωγής: Βελτίωση της ακρίβειας και της αποδοτικότητας της παραγωγής

Μάθετε για τη δρομολόγηση της παραγωγής και πώς μπορεί να ενισχύσει την ακρίβεια και την αποδοτικότητα της μεταποιητικής σας επιχείρησης Στον περίπλοκο κόσμο της μεταποίησης, όπου η ακρίβεια και η

Why Leading Manufacturers Choose Epoptia
Tips

Γιατί κορυφαίοι κατασκευαστές επιλέγουν το Epoptia MES

Μάθετε τους λόγους για τους οποίους κορυφαίοι κατασκευαστικοί όμιλοι επιλέγουν το Epoptia MES Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό τοπίο της παραγωγής, οι κορυφαίοι κατασκευαστές αναζητούν συνεχώς τρόπους για να

Traceability in Manufacturing
Tips

Ιχνηλασιμότητα: Τι είναι και πώς να την επιτύχετε

Μάθετε για την ιχνηλασιμότητα και πώς μπορεί να σας βοηθήσει να μεταμορφώσετε την επιχείρησή σας στον τομέα των κατασκευαστών συναρμολόγησης Στον ταχέως εξελισσόμενο και πολύπλοκο κόσμο της παραγωγής, η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, της συμμόρφωσης

Capacity Planning in Job Shop Manufacturing
Tips

Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού παραγωγικής δυναμικότητας στην κατασκευή εργοστασίων εργασίας

Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τον προγραμματισμό της παραγωγικής δυναμικότητας για την επιχείρησή σας. Στον δυναμικό κόσμο των κατασκευαστών συναρμολόγησης, ο αποτελεσματικός προγραμματισμός της παραγωγικής δυναμικότητας παίζει

Calculate Overall Equipment Effectiveness (OEE)
Tips

Πώς να υπολογίσετε τη Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού (OEE)

Μάθετε για τη Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού, έναν KPI που μετράει πόσο αποτελεσματικά λειτουργούν οι πόροι σε μια κατασκευαστική επιχείρηση. Στον κόσμο της παραγωγής, η βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας είναι

Company News

Γιατί το 70% των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού αποτυγχάνουν, ενώ το ποσοστό επιτυχίας του Epoptia MES είναι 99%

Μάθετε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και γιατί πολλά έργα αποτυγχάνουν, ενώ η Epoptia προσφέρει υψηλό ποσοστό επιτυχίας Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει γίνει λέξη της μόδας στις επιχειρήσεις.

Root Cause Analysis in Manufacturing
Tips

Ένας οδηγός για την ανάλυση αιτιών στη παραγωγή

Μάθετε για την ανάλυση αιτιών, μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των υποκείμενων αιτιών των προβλημάτων στη παραγωγή. Στον ταχέως εξελισσόμενο και πολύπλοκο κόσμο της παραγωγής,

Root Cause Analysis in Manufacturing
Tips

Εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στη παραγωγή

Μάθετε για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και αυξήστε τη συνολική αποδοτικότητα της παραγωγής σας. Η παραγωγή είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει διάφορα στάδια και διαδικασίες. Από το

el